Vilkår for spil

Generelt om spillet og vilkårsændringer – herunder definitioner:
1) Jackpotlotteriet er et klasselotteri, hvor en deltager spiller på et eller flere lodnumre, og hvor spilleren har mulighed for og ret til at spille videre på samme lodnummer/lodnumre, så længe betaling for spillet fortsætter jf. vilkårene nedenfor, og så længe lodnumrene udbydes. Jackpotlotteriet ejes og udbydes af Varelotteriet A/S cvr. nr. 42971251 (herefter ”VAS”)
2) Lodnumre kan købes elektronisk ved oprettelse af kort eller betalingsaftale via www.jackpotlotteriet.dk.
3) Det er en betingelse for deltagelse i lotteriet, at spilleren tiltræder Jackpotlotteriets vilkår for spil på www.jackpotlotteriet.dk. Ved køb her på hjemmesiden sker dette i forbindelse med bestillingen.
4) Et lodnummer købes for en spilleperiode på op til 7 trækninger i pågældende sæson. Spillet er delt op i fire sæsoner, der starter henholdsvis i januar, april, juli og oktober måned. Hver sæson er opdelt i seks trækninger (1.-6. trækning + Xtra Chancen som udtrækkes som en separat trækning. Der er således 7 trækninger pr. sæson.
Jackpotlotteriet kan til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre antallet af lotterier, antallet af trækninger, antal udtrækninger, pris m.m. I forbindelse med køb eller genkøb af lodnumre kan spilleren her på hjemmesiden gøre sig bekendt med den/de gevinstplan(-er) og priser, der gælder for netop dette køb.
5) Jackpotlotteriet kan når som helst foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til de udstedte vilkår med virkning for fremtidige køb. Meddelelse om ændringer i vilkårene vil blive bekendtgjort på Jackpotlotteriets hjemmeside, og spilleren opfordres til selv at gøre sig bekendt med de aktuelt gældende vilkår på Jackpotlotteriets hjemmeside.
6) VAS kan til enhver tid overdrage hele sin drift af Jackpotlotteriet og alle sine aktiviteter forbundet hermed, herunder kort- og betalingsaftaler, til et helejet datterselskab, som herefter vil være ny aftalepart i forholdet til spilleren. Meddelelse om sådan overdragelse kommunikeres forud herfor på Jackpotlotteriets hjemmeside samt på pr. e-mail til de spillere, der er tilmeldt kort- og betalingsaftaler.
7) En spiller/person deltager med de lodnumre, der er registreret i Jackpotlotteriets database, som solgte til den pågældende spiller. Det er alene de oplysninger, der er registreret i Jackpotlotteriets database, der er gældende.
8) Alle lodnumre har et nummer mellem 1 og det til enhver tid efter Jackpotlotteriets bestemmelse antal udstedte numre i hvert lotteri (aktuelt er højeste lodnummer: 205.000).
Jackpotlotteriets trækninger samt spille- og gevinstplan er samkørt og identiske med Varelotteriets trækninger. Et lodnummer kan dog kun spille med (være aktivt) i ét af de to lotterier. Størrelsen af gevinster for hver enkelt trækning kan ses på spille- og gevinstplanen.
9) En spiller har mulighed for og ret til at spille på det samme lodnummer/lodnumre, så længe betaling for spillet fortsætter.
10) Spil er kun muligt med samtidig oprettelse af en kort- og betalingsaftale. Alene Jackpotlotteriet kan formidle oprettelse af en kort- og betalingsaftale. En oprettelse forudsætter:
• at spilleren opgiver de relevante betalingskort oplysninger (kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre).
• at spilleren er fyldt 18 år.
11) Der kan alene være tilknyttet én konto til hver kort- og betalingsaftale. Efter oprettelsen af kort- og betalingsaftalen er denne alene knyttet op omkring et abonnements-id hos hos betalingsformidleren.
Eventuelt skift af pengeinstitut og betalingskort har betydning for aftalens videreførelse og skal derfor meddeles Jackpotlotteriet. Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker ved opdatering af kortoplysningerne via min side på www.jackpotlotteriet.dk
12) Det er den enkelte spiller, der har ansvaret for at oplyse Jackpotlotteriet om ændringer i navn og adresse samt om overdragelse af lodnumre til andre. Jackpotlotteriet kan kræve dokumentation herfor. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem det til Jackpotlotteriet opgivne spillernavn/adresse og den person, der er tilknyttet aftalen via betalings-id’et med betalingsformidleren.
13) Ved elektronisk bestilling og spil her på hjemmesiden registreres spillet i Jackpotlotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, og bestillingsoversigten for spillet vises på spillerens apparat. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Jackpotlotteriets database som tilhørende den pågældende registrerede spiller, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodnumre spilleren spiller på og for hvilken periode.
14) Spilleren spiller alene på lodnummeret/lodnumrene, hvis bestillingen er registreret i Jackpotlotteriets database, og betalingen er registreret på Jackpotlotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Jackpotlotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke er registreret i Jackpotlotteriets database, spiller spilleren ikke på lodnummeret/lodnumrene uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en bestillingsoversigt, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Jackpotlotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, idet spilleren ikke kan fremsætte andre krav mod Jackpotlotteriet i denne anledning.
15) Kontooversigten fra spillerens pengeinstitut er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet, forudsat at lodnumrene er registreret i Jackpotlotteriets database, og Jackpotlotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. En udskrift af den elektroniske bestillingsoversigt eller en e-mail, der viser spillerens bestilling, er ikke dokumentation for spillet.
16) Fornyelse/genkøb af lodnumre sker automatisk, så længe spilleren har et gyldigt betalingskort eller aktiv betalingsaftale tilknyttet aftalen. Når betalingskortet udløber, kræver det en opdatering af de nye kortoplysninger, før man kan fortsætte spillet. Jackpotlotteriet koster 325 kr. for tre måneder per lodnummer. Ved første køb oprettes således en kort- og/eller betalingsaftale, hvor købet betales for resten af indværende sæson (per lodnummer). Pengene bliver trukket på anvendte betalingskort. Herefter fornys spillet automatisk hvert kvartal.
I det tilfælde at Jackpotlotteriets opkrævning ikke kan gennemføres, betragtes abonnementet som ophørt.
17) Abonnementsaftalen kan opsiges ved kontakt til Jackpotlotteriet på telefon 73 70 96 00.
18) Opsigelse vil gælde fra udløb af den senest opstartede periode af tre måneder
19) Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Jackpotlotteriet. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven, idet det bemærkes, at de almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via kort abonnement, er gældende jf. punkterne 9-15 ovenfor. Har Jackpotlotteriet ikke modtaget betaling hos betalingsformidleren betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil.
20) Der henvises til den til enhver tid gældende gevinstplan, hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår.
21) Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på p.t. 15 procent af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften indbetales af Jackpotlotteriet til Skat før de enkelte gevinster kommer til udbetaling. Jackpotlotteriet har således indbetalt afgiften. Gevinsten er herefter fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Jackpotlotteriet uvedkommende.
22) Det er spillerens ansvar at oplyse bankkonto- og registreringsnummer til indsættelse af eventuelle gevinster. Herunder at opdatere dette, hvis der skiftets pengeinstitut eller kontonummer. Ændring af kontonummer kan ske via Min side på www.jackpotlotteriet.dk eller ved henvendelse til Jackpotlotteriet. Udbetaling af gevinster sker automatisk via bankoverførsel til den på udbetalingstidspunktet registrerede bankkonto umiddelbart efter trækningen er afsluttet. Udbetalingen sker med frigørende virkning for Jackpotlotteriet.
23) Er der ikke oprettet et kontonummer til indsættelse af gevinster, kan eventuelle gevinster ikke udbetales. Spilleren vil så vidt det er muligt få advis om, at der skal registreres et kontonummer, før gevinsten kan komme til udbetaling. Udbetaling kan ikke ske på anden måde. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks.
24) Gevinster udleveres med frigørende virkning for lotteriet til den, som er registreret på lodsedlen i Jackpotlotteriets database. Gevinster, der ikke er afhentet senest 4 måneder efter en series afslutning (sæson A+B), tilfalder lotteriet.
25) En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 4 måneder efter en series afslutning (sæson A+B), forældes og tilfalder herefter Jackpotlotteriet.
26) Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl – uanset årsag hertil – er Jackpotlotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og foretage modregning i spillerens øvrige gevinster.

Trækningen
27) Trækningen af gevinstnumre foretages af Notarius Publicus, Københavns Byret. Trækningen foregår mellem samtlige lodnumre, der indgår i lotteriet. Der kan hverken rejses krav mod Jackpotlotteriet eller Notarius Publicus i forbindelse med ændringer af trækningsresultatet.
Trækningssystemet benyttes af andre lotterier via Notarius Publicus. For yderligere information kontakt venligst Jackpotlotteriet på telefon 73 70 96 00.

Offentliggørelse af trækningsresultater mv.
28) Oplysning om trækningsresultater kan findes her på hjemmesiden.

Personoplysninger
29) Jackpotlotteriet kontrolleres af Spillemyndigheden via tilladelse til Fonden for Alm. Dansk Vare- og Industrilotteri, der ejer VAS.
Personoplysningerne registreres hos VAS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes på ikke aktive spillere.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
VAS registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af spil og med det formål at kunne håndtere de enkelte spilleres deltagelse og udbetaling af gevinster. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger anvendes ikke til andre formål, medmindre den konkrete spiller giver samtykke hertil.
30) Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Spørgsmål til eller ønske om indsigt i egne personoplysninger kan rettes til Jackpotlotteriet på info@jackpotlotteriet.dk.

Ansvarsbegrænsninger
31) Jackpotlotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. her, samt i udsendte mails, gevinstmails mv., såfremt fejlen skyldes mediepartens håndtering af oplysningerne. Offentliggørelsen af trækningsresultater mv. sker uden ansvar for Jackpotlotteriet, idet det alene er den officielle trækningsliste, der er gældende.
32) Jackpotlotteriet kan ikke holdes ansvarlig for forkerte eller ikke oplyste ændringer i aftaleforholdet med spilleren – det være sig ændringer i navn og adresse eller deling/overdragelse af lodnumre til andre.
33) Jackpotlotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Jackpotlotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Jackpotlotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete køb i relation til det aflyste spil.
34) Jackpotlotteriet er ikke ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning hos spillerens pengeinstitut, der skulle medføre, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Jackpotlotteriet.
35) Jackpotlotteriets spil er under tilsyn af Spillemyndigheden.
Det er således Spillemyndigheden, der godkender spille- og gevinstplaner. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Jackpotlotteriet.
36) Enhver tvist, der udspringer af et aftaleforhold med Jackpotlotteriet, herunder fortolkning af nærværende vilkår, er undergivet dansk ret, og retssag herom skal anlægges ved Københavns Byret som 1. instans.

Begrænsning for spil via betalingskort
Vær opmærksom på, at bankernes regler for betalingskort, sætter en begrænsning på 5.000 kroner i samlet køb pr. dag, når det angår spil og lotteri.
Ønsker du at bestille et større antal lodsedler, bedes du derfor rette direkte henvendelse til Jackpotlotteriet.
Der kan betales med Dankort, Visa Dankort, Visa Elektron og Mastercard.

Sikkerhed
Jackpotlotteriet benytter SSL-kryptering på serveren på op til 2048 bit kryptering ved overførsel af data.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@Jackpotlotteriet.dk. Såfremt vi ikke kan finde en løsning kan du indgive klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her


Juli 2023
Jackpotlotteriet